អ្នកអមការពាររោងចក្រ

អ្នកអមការពាររោងចក្រ

 

អមដំណើរពិព័រណ៍ផ្សារទស្សនានិងរោងចក្រនៅទូទាំងប្រទេសចិន

ក្រុមហ៊ុនរបស់យើងផ្តល់ជូននូវសេវាកម្មនៃការទស្សនារោងចក្រផលិតនៃផលិតផលដែលអ្នកត្រូវការដើម្បីស្គាល់ឧបករណ៍និងទំហំផលិតកម្មដំណើរការផលិតកម្មសម្រាប់ភាពជឿជាក់កាន់តែច្រើននៅក្នុងរោងចក្រនិងផលិតផល។

ដូចគ្នានេះផងដែរការគាំទ្រនៅឯការតាំងពិព័រណ៍និងទីផ្សារសម្រាប់អ្នកស្គាល់គ្នាយ៉ាងទូលំទូលាយជាមួយនឹងព័ត៌មានដែលអ្នកចាប់អារម្មណ៍។

យើងនឹងដោះស្រាយរាល់សំណួរដែលមានបន្ទុកសម្រាប់អ្នកនៅក្នុងប្រទេសចិន។