ក្រុមហ៊ុន Huawei ក្លាយជាក្រុមហ៊ុនផលិតគ្រឿងអេឡិចត្រូនិចថ្លៃជាងគេបំផុតនៅប្រទេសចិនក្នុងឆ្នាំ ២០២០

new (1)
new (2)
new (3)
ក្រុមហ៊ុន Huawei បានក្លាយជាក្រុមហ៊ុនអេឡិចត្រូនិកប្រើប្រាស់ធំជាងគេបំផុតនៅក្នុងប្រទេសចិន។ នេះត្រូវបានរាយការណ៍ដោយទស្សនាវដ្តីសៀងហៃ“ ហ៊ូជុន” ដោយផ្អែកលើលទ្ធផលនៃការសិក្សា។ មូលធនរបស់ក្រុមហ៊ុន Huawei ត្រូវបានគេប៉ាន់ស្មានថាមានចំនួន ១,១ ពាន់ពាន់លានយន់ (១៦៣,៨ ពាន់លានដុល្លារ) ។


ពេលវេលាផ្សព្វផ្សាយ៖ វិច្ឆិកា -២០-២០២០