លក់ការលក់ឡើងវិញក្នុងច្បាប់

news (2)

នៅក្នុងខែសីហាជាលើកដំបូងនៅឆ្នាំនេះការលក់រាយនៅក្នុងប្រទេសចិនបានកើនឡើង។

នៅក្នុងខែសីហាជាលើកដំបូងនៅឆ្នាំ ២០២០ មានការកើនឡើងនៃការលក់រាយទំនិញប្រើប្រាស់នៅក្នុងប្រទេសចិនដែលជាសូចនាករសំខាន់នៃកំណើននៃការប្រើប្រាស់នេះបើយោងតាមទិន្នន័យដែលបានចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី ១៥ ខែកញ្ញាដោយការិយាល័យស្ថិតិរដ្ឋនៃស៊ី។ ស៊ី។ ស៊ី។
Expert.ru
news (1)


ពេលវេលាផ្សព្វផ្សាយ៖ វិច្ឆិកា -២០-២០២០