ផ្ញើលិខិតអញ្ជើញដំណើរការទិដ្ឋាកា

ផ្ញើលិខិតអញ្ជើញដំណើរការទិដ្ឋាកា

ក្រុមហ៊ុនរបស់យើងអាចផ្ញើការអញ្ជើញឱ្យអ្នកសម្រាប់ទិដ្ឋាការនិងសំណួរផ្សេងទៀតដើម្បីដោះស្រាយបែបបទនៃការធ្វើដំណើរទៅប្រទេសចិន។

អ្នក អាចជ្រើសរើសបាន ប្រភេទនៃការអញ្ជើញសម្រាប់ ទិដ្ឋាការទេសចរណ៍ឬអាជីវកម្មដែលនឹងបន្សល់ទុកនូវអនុស្សាវរីយ៍ដែលមិនអាចបំភ្លេចបានពីដំណើរកម្សាន្តរបស់អ្នកទៅកាន់ប្រទេសចិន។